svjetionik.scri.hr

REDOVITI STUDENTI: Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture za akademsku godinu 2023./2024.

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu 25 studentskih stipendija:

 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja željezničkog prometa
 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja strojarstva
 • 5 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja građevinarstva
 • 10 stipendija redovitim studentima završne (treće) godine prijediplomskih i obje godine diplomskih studija iz područja elektrotehnike,

a čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

Stipendije će se, uz ispunjavanje ostalih uvjeta, isplaćivati u sljedećim iznosima:

 • za dobar uspjeh (prosjek ocjena 3,0-3,49) – iznos mjesečne stipendije 132,72 EUR/ 1.000,00 HRK
 • za vrlo dobar uspjeh (prosjek ocjena 3,5 do 4,49) – iznos mjesečne stipendije 172,54 EUR/1.300,00 HRK
 • za odličan uspjeh (prosjek ocjena 4,5-5,0) – iznos mjesečne stipendije 225,63 EUR/1.700,00 HRK

s početkom korištenja od 1. listopada 2023. godine do 31. srpnja 2024. godine.

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE

Stipendiju mogu ostvariti studenti koji podnesu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • da su redoviti studenti završne (treće) godine prijediplomskog ili diplomskog studija odnosno integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
 • da im prosjek ocjena iz svih kolegija prethodnih akademskih godina studija iznosi najmanje 3,0
 • da nemaju zaostajanja tijekom školovanja, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista)
 • da nisu apsolventi niti studenti razlikovne godine studija
 • da u akademskoj godini za koju se stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza
 • da nije protekao minimalan rok za završetak studija.

U skladu s navedenim uvjetima, studentsku stipendiju mogu ostvariti kandidati (studenti) koji prijavi na ovaj natječaj uz zahtjev prilože:

 • presliku domovnice
 • OIB i adresu prebivališta (preslika osobne iskaznice ili drugi odgovarajući dokument)
 • potvrdu visokog učilišta u koje su upisani, odnosno na kojem studiraju, kojom se potvrđuje da su redoviti studenti prijediplomskog ili diplomskog studija, da nisu studenti razlikovne godine studija niti apsolventi, da u akademskoj godini 2023./2024. nisu upisali mirovanje studentskih obveza i da im nije protekao minimalan rok za završetak studija
 • dokumentirani dokaz (potvrda visokog učilišta) iz kojega je vidljivo da im prosjek ocjena iz svih kolegija prethodnih akademskih godina studija iznosi najmanje 3,0
 • za kandidate koji su eventualno imali opravdani prekid školovanja zbog zdravstvenih razloga – vjerodostojna medicinska dokumentacija liječnika specijalista
 • potpisanu izjavu studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoći za studij
 • potvrdu nadležne porezne uprave o prosječnome mjesečnom prihodu u 2022. godini po članu zajedničkog kućanstva
 • naziv banke i IBAN korisnika stipendije (kopija kartice bankovnog računa ili kopija ugovora s bankom o otvaranju računa sa vidljivim IBAN-om)
 • potpisanu suglasnost (privolu) za obradu osobnih podataka u svrhu obrade natječajne dokumentacije za dodjelu stipendije HŽ Infrastrukture d.o.o.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije i obrazac suglasnosti (privole) za obradu osobnih podataka, koji su kao prilozi sastavni dio ovoga natječaja, kandidati mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. (www.hzinfra.hr) te u obrazovnoj ustanovi koja će svoje studente obavijestiti o raspisivanju ovoga natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je do 15. listopada 2023. godine.

Prijave na natječaj kandidati trebaju dostaviti poštom na sljedeće adrese:

– za područje željezničkog prometa:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i obrazovanje ljudskih potencijala
„Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024.“, povjerenstvo Sektora za promet
Mihanovićeva ulica 12, 10 000 Zagreb

– za područje strojarstva:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i obrazovanje ljudskih potencijala
„Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima
za akademsku godinu 2023./2024.“, povjerenstvo Sektora za mehanizaciju
Mihanovićeva ulica 12, 10 000 Zagreb

– za područje građevinarstva:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i obrazovanje ljudskih potencijala
„Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima
za akademsku godinu 2023./2024.“, povjerenstvo Sektora za održavanje

Mihanovićeva ulica 12, 10 000 Zagreb

– za područje elektrotehnike:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i obrazovanje ljudskih potencijala
„Natječaj za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima
za akademsku godinu 2023./2024“, povjerenstvo Sektora za održavanje
Mihanovićeva ulica 12, 10 000 Zagreb

Nepotpune i nepravodobne prijave na ovaj natječaj neće se uzimati u obzir.

Napomene:

 • kandidati za dodjelu stipendije koji su upisali godinu studija za koju su već primili stipendiju ne mogu ostvariti stipendiju za ponovno pohađanje iste godine studija
 • kandidati za dodjelu stipendije ne mogu ostvariti stipendiju za već stečenu razinu obrazovanja.

POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

Radi provedbe postupka natječaja za dodjelu stipendija Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. imenuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija HŽ Infrastrukture d.o.o. redovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija iz ovoga natječaja utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu studentske stipendije.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

 • uspjeh na studiju
 • socijalni status i druge socijalne prilike
 • selekcijski intervju.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata izražavaju se u bodovima.

Uspjeh na studiju utvrđuje se prosjekom ocjena iz svih kolegija prethodnih akademskih godina studija (najmanji prosjek 3,0). Decimalni dio prosjeka ocjena zaokružuje se na prvu nižu desetinku. Za prosječnu ocjenu 3,0 dodjeljuje se 5 bodova, za prosječnu ocjenu 3,1 dodjeljuje se 10 bodova i tako sve do prosjeka 5,0 za koji se dodjeljuje 105 bodova. Ako kandidat posjeduje Rektorovu nagradu, dodjeljuje mu se i dodatnih 10 bodova.

Socijalni status i druge socijalne prilike. Prosječni mjesečni prihod u 2022. godini po članu zajedničkoga kućanstva u iznosu:

 • do 20% proračunske osnovice vrednuje se sa 100 bodova
 • od 20,01% do 40% proračunske osnovice vrednuje se s 80 bodova
 • od 40,01% do 60% proračunske osnovice vrednuje se sa 60 bodova
 • od 60,01% do 80% proračunske osnovice vrednuje se s 40 bodova
 • od 80,01% do 100% proračunske osnovice vrednuje se s 20 bodova.

Selekcijski intervju. Ocjene postignute na selekcijskom intervjuu vrednuju se, kako slijedi:

 • „ne preporuča se“ vrednuje se s 0 bodova
 • „može se uzeti u obzir“ vrednuje se s 30 bodova
 • „preporuča se“ vrednuje se sa 60 bodova
 • „izričito se preporuča“ vrednuje se sa 100 bodova.

Pri utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendije, bodovi ostvareni na temelju uspjeha na studiju množe se korekcijskim faktorom 0,6, a bodovi ostvareni na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika množe se korekcijskim faktorom 0,2, jednako kao i bodovi ostvareni na selekcijskom intervjuu.

Iz jedne obitelji stipendiju mogu ostvariti najviše dva kandidata.

Ako dva ili više kandidata, kao zadnji na prijedlogu liste kandidata, ostvare jednak broj bodova, Povjerenstvo bira kandidata s više bodova za bolji uspjeh na studiju u prethodnim akademskim godinama. U slučaju da kandidati ostvaruju jednak broj bodova na tom području, Povjerenstvo bira kandidata s težim socijalnim statusom i drugim socijalnim prilikama. U slučaju da kandidati ostvaruju jednak broj bodova i nakon toga, Povjerenstvo bira kandidata s većim brojem bodova ostvarenim na selekcijskom intervjuu.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavit će se na službenoj internetskoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, odnosno najkasnije 15. prosinca 2023. godine.

U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti HŽ Infrastrukturi d.o.o. pisani prigovor na prijedlog liste.

Prigovor na prijedlog liste podnosi se Povjerenstvu.

Prigovor se neće uvažiti ukoliko je do pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta došlo zbog nepotpune ili nepravodobne prijave kandidata.

Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo i ona je konačna.

Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendije koju usvaja Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije objavit će se na službenoj internetskoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. najkasnije 15. siječnja 2024. godine.

Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu stipendije, HŽ Infrastruktura d.o.o. i kandidat za dodjelu stipendije potpisuju ugovor o korištenju stipendije kojim se definiraju međusobna prava i obveze.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Stipendija za studente dodjeljuje se na početku akademske godine, za trajanja statusa redovitog studenta prema nastavnom planu i programu studija za akademsku godinu za koju je stipendija odobrena i isplaćuje se zaključno do trenutka obrane diplomskog rada, odnosno završetka diplomskog studija.

Za vrijeme trajanja ugovora o korištenju stipendije korisnik stipendije ne može primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

Korisnik stipendije nakon završetka studija (obrane diplomskog rada), sukladno poslovnim potrebama HŽ Infrastrukture d.o.o., u roku od 30 dana obvezan je potpisati Ugovor o radu s HŽ Infrastrukturom d.o.o. za potrebe stručnog osposobljavanja.

Ako se iskaže poslovna potreba HŽ Infrastrukture d.o.o. za zapošljavanjem stipendista na neodređeno vrijeme, korisnik stipendije nakon završetka stručnog osposobljavanja i položenog određenog stručnog ispita, u roku od 30 dana obvezan je potpisati Ugovor o radu s HŽ Infrastrukturom d.o.o. i ostati u HŽ Infrastrukturi d.o.o. najmanje 5 godina od zasnivanja radnog odnosa.

HŽ Infrastruktura d.o.o. će raskinuti ugovor o korištenju stipendije sklopljen s korisnikom (studentom) stipendije i Ugovor o radu (u slučaju sklapanja), a korisnik stipendije dužan je HŽ Infrastrukturi d.o.o. vratiti primljene iznose stipendije ako:

 • je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili krivotvorenih podataka
 • se za trajanja ugovora o korištenju stipendije odlučio za novčanu stipendiju drugog stipenditora ili je primao novčanu stipendiju drugog stipenditora
 • u traženom roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja
 • bez opravdanog razloga, što procjenjuje Povjerenstvo, ne stekne uvjete za upis u višu godinu studija odnosno u propisanom roku ne završi studij
 • je korisniku stipendije za trajanja ugovora o korištenju stipendije prestao status redovitog studenta
 • prosjek ocjena na godinama studija koje su stipendirane ne bude viši od 3,0
 • ne obrani diplomski rad u roku od 6 mjeseci od završetka posljednjeg semestra
 • u roku od 30 dana od završetka studija ne potpiše Ugovor o radu s HŽ Infrastrukturom d.o.o.
 • ne položi odgovarajući stručni ispit u roku od 12 mjeseci od zapošljavanja u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezuje se studenta tijekom studija primiti na stručnu praksu, ako je ona predviđena programom studija.

Po uspješnom završetku studija, HŽ Infrastruktura d.o.o. može, ovisno o poslovnim potrebama, sklopiti Ugovor o radu s kandidatom.

Prilozi (obrasci):

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme