svjetionik.scri.hr

SCRI: Objavljen natječaj za smještaj u studentskim domovima i za smještaj kod privatnih stanodavaca

Studentski centar Rijeka na svojim službenim stranicama objavio je natječaj za smještaj u studentskim domovima SN Trsat i SN Ivan Goran Kovačić, te za subvencionirani smještaj za one studente koji će biti smješteni kod privatnih stanodavaca.

Rok za prijavu na natječaj je od 01.07.2024. godine do zaključno 23.07.2024. godine do 15.00 sati putem online prijave, odnosno do 23.07.2023. do 23.59 sati preporučenom poštom za svu potrebnu i prikupljenu dokumentaciju.

Sve informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti putem e-maila: natjecaj@scri.hr te od danas i na telefonski broj 099 492 5801 svaki radni dan isključivo od 09,00 do 11,00 sati.

Dokumentacija se šalje:

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA, Ulica Radmile Matejčić 5, 51000 RIJEKA, s naznakom „NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ“

Što se sve treba poslati?

Ispunjenu i potpisanu prijavu e – molbu (OBRAZAC „A“ i Izjavu o članovima kućanstva).
Ovaj obrazac se obvezno popunjava putem interneta (web stranice Studentskog centra Rijeka www.scri.uniri.hr), a zatim ispisuje, potpisuje i šalje poštom s ostalom dokumentacijom.

Za popunjavanje obrasca potrebno se prijaviti svojim OIB-om ili AAI korisničkim računom.
Studenti čiji članovi kućanstva nemaju OIB dužni su prema čl. 16. st. 3. Pravilnika poslati i vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu s popisom članova kućanstva koji nemaju OIB.
Za člana kućanstva koji nema OIB potrebno je poslati potvrdu o visini dohotka za 2023. godinu ukoliko student želi ostvariti bodove temeljem socijalno – ekonomskog statusa („cenzusa“). Ukoliko je potvrda na stranom jeziku studenti su uz potvrdu dužni dostaviti prijevod priložene potvrde (iznimka su državljani BIH). U slučaju sumnje u vjerodostojnost priložene potvrde Studentski centar Rijeka zadržava pravo tražiti ovjereni prijevod priložene potvrde.

Ovjereni OBRAZAC “C“ / OBRAZAC “D“ / OBRAZAC “E“ ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje (u zaglavlju svakog obrasca piše kome je namijenjen). Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi učilišta. Svaki ispravak na obrascu treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu. NAPOMENA: u dogovoru sa referadom učilišta studenti mogu putem emaila (i to sa AAI@EduHr adrese) zatražiti da referada ispuni i ovjeri obrazac te istog dostavi na email studenta.

Ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju i stečen broj ECTS bodova – dostavljaju svi studenti, osim brucoša. NAPOMENA: u dogovoru sa referadom učilišta studenti mogu putem emaila (i to sa AAI@EduHr adrese) zatražiti prijepis ocjena te slanje istog na email studenta. Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti priznata kao inozemna kvalifikacija i to od ovlaštenih Agencija RH za priznavanje inozemnih kvalifikacija, ili Sveučilišta, ili Veleučilišta, ili Visokih škola i MZO-a. (molimo studente da na vrijeme izvrše priznavanje svojih inozemnih kvalifikacija, kao i prijepise ocjena, odnosno svjedodžbi ili diploma, ukoliko se radi o drugačijem modelu ocjenjivanja koji nije u skladu sa modelom ocjenjivanja u Republici Hrvatskoj).

Studenti koji su u toku studiranja mijenjali studij dužni su priložiti obrazloženje o predmetima i ocjenama koji su mu priznati na novom fakultetu, dokument s obrazloženjem student može samostalno sastaviti, ali treba biti ovjeren i potpisan od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. U dokumentu obavezno navesti nazive predmeta i ECTS bodove na starom fakultetu i nazive predmeta i ECTS bodove na novom fakultetu.

OBRAZAC „F“ – dostavljaju studenti (brucoši) koji u 2024. godini prvi put upisuju prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskoga i diplomskoga studija. Svaki ispravak na OBRASCU „F“ treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u srednjoj školi.


IZNIMNO i samo u opravdanim slučajevima, studenti (brucoši), mogu dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole. Prije slanja obrasca ili preslika studenti su dužni provjeriti točnost podataka. Studentski centar Rijeka zadržava pravo uvida u originale svjedodžbi svih razreda srednje škole.

Studenti brucoši koji su pohađali srednju školu u inozemstvu, a model ocjenjivanja je različit od hrvatskog (ocjene nisu od 1 do 5), trebaju se obratiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje radi priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i usklađivanja ocjena s hrvatskim obrazovnim sustavom te nam dostaviti Rješenje s ocjenama iskazanim u vrijednostima od 1 do 5 u svrhu ostvarivanja bodova na temelju prosjeka ocjena srednjoškolskog obrazovanja.

Uvjerenje o prebivalištu za studenta podnositelja zahtjeva (ne starije od šest mjeseci).

Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Uz prijavu je potrebno obavezno priložiti dokaz o uplati na iznos od 8,00 € za troškove obrade
Natječaja:
primatelj: Studentski centar Rijeka,
IBAN broj računa primatelja: HR2123600001101249722,
model: HR00,
poziv na broj primatelja: 2024-OIB ,
opis plaćanja: troškovi obrade natječaja

te Ispunjeni Popis dokumenata!

Studenti ostvaruju dodatne bodove za deficitarna zanimanja: medicina, farmacija, računarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, matematika, fizika, logopedija i rehabilitacija.

Više informacija dostupno je ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme