svjetionik.scri.hr

POTPORA: Pravilnik o dodjeli državne stipendije temeljem socio-ekonomskog statusa stavljen u e- Savjetovanje: evo što je dobro znati

U e-Savjetovanje stavljen je novi prijedlog Pravilnika prema kojem će se dodjeljivati socio-ekonomske stipendije.

Stipendija po tom kriteriju iznosi 200 eura mjesečno. isplaćuje se u devet rata, a lani ju je dobilo 12.000 studenata.

Pravilnikom bi se trebao promijeniti način bodovanja prihoda kućanstva. Uz to je proširena i lista okolnosti vezanih uz status studenta o čijoj izmjeni studenti moraju obavijestiti MZO, a nakon čega bi im se obustavila daljnja isplata.

Novost je uvedena u članak 6. koji opisuje tko ne može ostvariti pravo na ovu stipendiju, a to su;

– koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija

– koji su na tom studiju ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina na tom studiju iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu

– koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini studija u redovitom statusu (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studij)

– koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta upisivali studij na istoj razini u redovitom statusu

– koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani (osim studenata koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini, a u akademskoj godini prijave na natječaj su upisani u 4., 5. ili 6. godinu integriranog studija)

– koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

Došlo je i do manjih promjena u članku 8. koji propisuje na koji se način boduju prihodi kućanstva tako će se maksimalni broj bodova dodjeljivati onima koji mjesečno po članu kućanstva imaju prihode od 120 eura ili manje.

U novi Pravilnik vraćena je odredba gdje je propisano tko čini zajedničko kućanstvo odnosno prema prijedlogu Pravilnika – zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članom kućanstva smatra se, navodi se dalje, i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitoga  obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela). Student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja, dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB.

I dalje važi pravilo da za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Student koji je ostvario pravo na državnu stipendiju dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti o tome obavijestiti Ministarstvo i to za ove slučajeve: upis mirovanja prava i obveza, ispis s visokog učilišta, završetak studija, ostvarivanje prava na stipendiju prema drugoj osnovi, osim stipendije ostvarene za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata, isključenje sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta, zasnivanje radnog odnosa ili obavljanje samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostali razlozi koji utječu na status studenta. U tim slučajevima gubi pravo na stipendiju.

Javna rasprava otvorena je do 27. kolovoza i dostupna je na ovoj poveznici.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme