svjetionik.scri.hr

ROK 10. LISTOPADA: Ministarstvo pokriva troškove stanovanja u domovima studentima čiji su domovi oštećeni u potresu

Do 10. listopada 2021. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: dom@scri.hr Studentski centar Rijeka zaprimat će dokumentaciju studenata iz potresa zahvaćenih područja i čiji su domovi pritom oštećeni. a sve u svrhu ostvarivanja prava u pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima u akademskoj godini 2021. / 2022.

Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 15. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. / 2022. Odluka se u cjelosti može vidjeti ovdje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem tog dokumenta u potpunosti će snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2021./2022. studentima:

– koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. /2022.

– koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i

– koji mogu Studentskom centru Rijeka dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

Sukladno navedenom, studenti koji zadovoljavaju navedene uvjete Studentskom centru Rijeka trebaju dostaviti dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu to jest označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

izjavu

fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište

– uvjerenje o prebivalištu studenta te

– druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje: odluke, potvrde, rješenja itd.

Napomena: na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo

Studenti koji će pravo na subvencionirano stanovanje ostvariti naknadno (po listi čekanja), moći će nakon ostvarenja prava na subvencioniranog stanovanja pristupiti dokazivanju da im je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo i to dostavom istih dokumenata kao što je već navedeno.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme

error: Sadržaj je zaštićen !!