svjetionik.scri.hr

NAGRAĐEN DIPLOMSKI RAD: Riječko područje sklono je plavljenju – osobito u predjelu korita Rječine

Nagradu Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz područja hidrotehnike ove godine dobila je Marta Marija Bilić, koja je diplomirala na Građevinskom fakultetu u Rijeci s radom „Procjena opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke“.

Diplomski rad je izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Nina Krvavice, a nagrada je uručena u okviru konferencije o budućnosti Europe koja se održala pod nazivom „Vode – pogled u budućnost“.

S aspekta Rijeke odnosno činjenice da se radi o najkišovitijim gradu u Hrvatskoj i sve izraženijim klimatskim promjenama gdje su poplave samo jedna od posljedica promjena u ekosustavu – ova tema nam se učinila jako zanimljivom i aktualnom. To je bio razlog zbog čega smo ugostili Martu Mariju s Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Hrvatske vode nagradile su Vaš diplomski rad “Procjena opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke” kojeg ste izradili pod mentorstvom doc. dr. sc. Nina Krvavice. Koliko Vam znači nagrada realnog sektora?

Ova nagrada je prije svega jedno veliko priznanje za sav uložen trud i rad u ovaj diplomski rad. Dobiti ovakvo priznanje je uvijek čast i ponos, a pogotovo kada je kvaliteta prepoznata od stručnjaka i osoba koje se bave time u realnom sektoru. Tema je sama po sebi bila izazovna, budući da nije do sada obrađivana u sklopu drugih diplomskih radova na Građevinskom fakultetu u Rijeci te zbog toga nije bilo previše dostupne literature. Doc. dr. sc. Nino Krvavica je bio vrhunski mentor i podrška unatoč kovidu zbog kojeg nam je bilo onemogućeno viđanje uživo, ali uspjeli smo sve odraditi i napraviti dobar diplomski rad kojim se, vjerujem, oboje ponosimo.

Od kuda interes za takvu temu te koje ste metode uključili za izradu diplomskog rada?

Prilikom predavanja, doc. dr. sc. Nino Krvavica spomenuo je složene poplave kao zanimljivost te je prezentirao par primjera te pojave. Mene je to predavanje zaintrigiralo, te je prilikom odabira teme za diplomski rad upravo to bila moja opcija broj jedan jer sam htjela kroz rad proučiti i obraditi temu koja je malo drugačija i još neobrađena u sklopu prethodnih radova.

Marta Marija Bilić na dodjeli nagrade.

Cilj rada je bio izraditi procjenu opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke putem izrade karata opasnosti od složenih poplava. Karte su izrađene za tri poplavna scenarija (visoka, srednja i niska vjerojatnost pojavljivanja) i jedan ekstremni događaj.

Procjena opasnosti

Koliko dugo ste radili na diplomskom radu i na koji način?

Diplomski rad smo radili od travnja do rujna, komunicirajući isključivo preko maila i videa radi kovida što je dodatno otežavalo situaciju, ali mentor je ovdje odradio ogroman posao snimajući mi video materijale koji su mi uvelike olakšali izradu diplomskog rada. Cilj rada je bio izraditi procjenu opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke putem izrade karata opasnosti od složenih poplava. Karte su izrađene za tri poplavna scenarija (visoka, srednja i niska vjerojatnost pojavljivanja) i jedan ekstremni događaj. Za izradu karata napravljen je model terena u GIS okruženju, dok su hidraulički proračuni rađeni u HEC-RAS programu. Rezultat proračuna su simulacije poplava za sve poplavne scenarije. Iz istih su na kraju napravljene karte opasnosti od složenih poplava.

Aktualna tema

Tema je jako zanimljiva, a i aktualna s obzirom na klimatske promjene i sve što ide uz to (porast razine mora, obilne oborine, topljenje ledenjaka…). I je li Rijeka sigurna od poplava? Što otkriva Vaš rad?

Tako je, upravo je i ta aktualnost teme bila motiv da odaberemo upravo to za temu diplomskog rada. U sklopu Direktive o poplavama izrađena je prethodna procjena rizika od poplava te je riječko područje svrstano u kategoriju vrlo visokog (1A) rizika od poplava. Kao idući korak prema Direktivi, napravljene su karte opasnosti od poplava za scenarije visoke, srednje i niske vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Prema tim kartama vidljivo je da je riječko područje sklono plavljenju, pogotovo u predjelu korita rijeke Rječine. U sklopu ovog diplomskog rada napravljena je procjena opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke.

Iako je za svaki poplavni scenarij jednom uzeto more kao dominantan uzrok poplave, a u drugoj simulaciji rijeka kao dominantan uzrok, najveće plavljenje se i dalje događa oko korita Rječine, gdje se razvijaju i najveće brzine toka. Izradom karata opasnosti u sklopu diplomskog rada dokazano je da postoji realna opasnost od složenih poplava u centru grada Rijeke,

Plan upravljanja poplavnim rizicima

Izradili ste simulacije, što su one pokazale?

Na temelju izrađenih simulacija za tri poplavna scenarija i jednog ekstremnog događaja, napravljene su karte opasnosti od poplava za centar grada Rijeke. Prikazom brzina toka i dubina vode na kartama, očigledno je da je riječko područje ugroženo poplavama uzrokovanim i rijekom i morem. Iako je za svaki poplavni scenarij jednom uzeto more kao dominantan uzrok poplave, a u drugoj simulaciji rijeka kao dominantan uzrok, najveće plavljenje se i dalje događa oko korita Rječine, gdje se razvijaju i najveće brzine toka. Izradom karata opasnosti u sklopu diplomskog rada dokazano je da postoji realna opasnost od složenih poplava u centru grada Rijeke, te bi se trebalo dalje nastaviti s izradom karata rizika od poplava i plana upravljanja poplavnim rizicima za grad Rijeku. Konačni rezultat plana upravljanja poplavnim rizicima trebao bi staviti naglasak na sprečavanje, zaštitu, pripravnost, sustave ranog upozorenja i prognoze poplava da bi se što bolje i efikasnije upravljalo istima.

(pripremila: Lj. Hlača, foto:privatna zbirka)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme